ติวเตอร์เซน

เซน
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒
สายวิทย์ – คณิต
3.25
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอัตโนมัติ
3.06
ระดับปริญญาโท
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาลัยบริหารและการจัดการ
คณิตศาสตร์ สอนได้จนถึงระดับม.ปลาย
วิทยาศาสตร์ สอนได้จนถึงระดับม.ต้น
ฟิสิกส์ สอนได้จนถึงระดับม.ปลาย
เน้นการทำโจทย์ ทำให้เด็กเห็นภาพ และนำเอาไปใช้ได้เข้าใจขึ้น
เล่นดนตรี