ติวเตอร์เอมมี่

ชื่อ: ติวเตอร์เอมมี่ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: อัสสัมชัญคอนแวนต์ แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.61 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: รัฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): การปกครอง GPA (ปริญญาตรี): 3.00 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: สังคม ไทย GAT ศิลปะ ดูแลเด็กทำการบ้าน รูปแบบการสอน: เด็กประถม อนุบาล มัธยม ประสบการณ์การสอน: เคยสอง GAT น้องที่สวนกุหลาบ