ติวเตอร์โต๋

ชื่อ: ติวเตอร์โต๋ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พรเจริญวิทยา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.72 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: สหเวชศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เทคนิคการแพทย์ GPA (ปริญญาตรี): 2.81 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ระดับประถม มัธยม รูปแบบการสอน: ตัวต่อตัว ประสบการณ์การสอน: สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ที่บ้าน ม.ต้น ม.ปลาย