ติวเตอร์ควีน

ชื่อเล่น: ควีน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.89 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.89 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย การบ้านทั่วไป ระดับอนุบาลถึงมัธยม รูปแบบการสอน: ให้เทคนิคการจำ สอนแบบไม่เครียด ให้ทำแบบฝึกหัดบ่อยๆ