ติวเตอร์แอน

ชื่อเล่น: แอน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.43 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตร คณะ: ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): การจัดการเรียนรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 5 ปี GPA (ปริญญาตรี): 3.68 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถมศึกษาปีที่ 1-6 วิทยาศาตร์ ไทย อังกฤษ รูปแบบการสอน: เน้นสอนเด็กในระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6 ทุกรายวิชา ประสบการณ์การสอน: สอนพิเศษเด็กประถมศึกษา 1-6 (สอนการบ้านหลังเลิกเรียนทุกรายวิชา สอนพิเศษวิทยาศาสตร์ แบบติวเพิ่มเกรด ป.3 ความสามารถพิเศษ: วาดรูป เขียนเรียงความ