ติวเตอร์ฟองโฟม

ชื่อเล่น: ฟองโฟม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: อัสสัมชัญคอนแวนต์ แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.50 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): อังกฤษและอเมริกันศึกษา (BAS) GPA (ปริญญาตรี): 3.00 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้น รูปแบบการสอน: สอนโดยประเมินจากพื้นฐานของผู้เรียน โดยเน้นหาวิธีที่เข้าใจง่าย ไม่เครียด พยายามหาขอบเขตของเรื่องที่เรียนให้ครอบคลุมที่สุด ประสบการณ์การสอน: ภาษาอังกฤษ นร.ชั้น ม.4, ม.5 ม.6 สอนภาษาอังกฤษเตรียมสอบ onet gat tu-get cu-tep