ติวเตอร์กิ๊ก

ชื่อเล่น: กิ๊ก เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.84 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา(วิชาเอก): การบัญชี GPA (ปริญญาตรี): 3.51 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ (ประถม-ม.3) ภาษาอังกฤษ (ประถม-ม.3) บัญชีขั้นต้น,บัญชีต้นทุน รูปแบบการสอน: ถนัดสอนปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ เน้นอธิบายหลักการวิธีคิดก่อน แล้วค่อยใช้โจทย์เสริมเพื่อฝึกฝนให้เข้าใจมากขึ้น