สะพานข้ามคลองลำตาอิน (สุดเขตลาดกระบัง)

ติวเตอร์ท๊อฟฟี่

ชื่อเล่น: ท๊อฟฟี่ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.72 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาษาสเปน GPA (ปริญญาตรี): 3.16 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ไทย สังคม รูปแบบการสอน: อธิบายและทำแบบฝึกหัด ความสามารถพิเศษ: พูดภาษาสเปน

ติวเตอร์แน็ต

ชื่อเล่น: แน็ต เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.78 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): คณิตศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.48 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ สอนได้ตั้งแต่ป.1-ม.6 และวิชาในสาขาคณิตศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี รูปแบบการสอน: เน้นฝึกทำโจทย์หลายๆรูปแบบ มีชีทให้ ประสบการณ์การสอน: เคยสอน ระดับชั้ย ม.4 และ ม.5