ติวเตอร์เบียร์

ชื่อ: ติวเตอร์เบียร์ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.77 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) คณะ: วิศวกรรมศาสตร์(ภาคปกติ) สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมเครื่องกล GPA (ปริญญาตรี): 2.75 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ม.ต้น-ม.ปลาย รูปแบบการสอน: เน้นการทำโจทย์ ความเข้าใจ วิเคราะห์ และคิด สอนให้เข้าใจง่าย เลือกระดับการสอนเร็วช้าได้ ประสบการณ์การสอน: ฟิสิกส์ม.ต้น คณิตศาสตร์ ม.ปลาย แต่จะถนัด ฟิสิกส์ม.ปลาย โดยเฉพาะกลศาสตร์ต่างๆ ถนัดแคลคูลัส