ต้องการ ติวเตอร์ ภาษา อังกฤษ

ติวเตอร์ดาว

ชื่อเล่น: ดาว เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: มัธยมตระการพืชผล แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.59 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี2 ชื่อมหาวิทยาลัย: ศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: มนุษยศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาไทย กศ.บ. GPA (ปริญญาตรี): 3.75 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถมและมัธยมต้น รูปแบบการสอน: สามารถสอนแบบบรรยาย และติวข้อสอบได้ ประสบการณ์การสอน: เคยสอนภาษาไทยน้องชั้นประถมศึกษา ที่มีพัฒนาการด้านการอ่านช้ากว่าเด็กทั่วไป ช่วงปิดเทอมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย และเคยติวภาษาไทยให้น้องม. 5 ที่โรงเรียน

ติวเตอร์มิว

ชื่อเล่น: มิว เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: บดินทรเดชา ๒ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.55 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ฟิสิกส์ GPA (ปริญญาตรี): 3.27 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: มัธยมต้นและปลาย รูปแบบการสอน: สอนให้เรียนด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง ประสบการณ์การสอน: อังกฤษ ม.4 ฟิสิกส์ ม.5 หมายเหตุ: ได้รับรางวัลนิสิตดีเด่น ม.เกษตรศาสตร์ ปี2557 รางวัลนิสิตเรียนดีคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ผลการเรียน 5A ปีการศึกษา 2556-2557