ติวเตอร์ผึ้ง

ชื่อเล่น: ผึ้ง เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.26 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา(วิชาเอก): เคมี วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ประถม-ม.ต้น รูปแบบการสอน: เน้น concept พื้นฐานให้เข้าใจ แล้วค่อยประยุกต์ให้ยากขึ้น ประสบการณ์การสอน: คณิตศาสตร์ ป.5 ป.6 ม.2 ม.3