ติวเตอร์เจ

ชื่อเล่น: เจ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.83 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: บัญชีบูรณาการตรี-โท สาขา(วิชาเอก): บัญชี GPA (ปริญญาตรี): 3.63 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ระดับประถม-มัธยมปลายและเตรียมเข้ามหาลัย คณิตศาสตร์ มัธยมต้น ภาษาจีน มัธยมต้น รูปแบบการสอน: เป็นกันเองกับน้องๆ เน้นสอนอย่างเข้าใจและให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนมากที่สุด ประกอบกับมีแบบฝึกหัดให้ได้ทดสอบทักษะ ประสบการณ์การสอน: ภาษาอังกฤษ มัธยมปลายและเตรียมเข้ามหาลัย คณิตศาสตร์ ประถม-มัธยมต้น ภาษาจีน มัธยมต้น ความสามารถพิเศษ: ภาษาอังกฤษ อ่านพูดฟังเขียน ภาษาจีนพื้นฐาน