ติวเตอร์โบว์

ชื่อเล่น: โบว์ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ระยองวิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.43 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ระบบควบคุม วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่1- มัธยมศึกษาปีที่3 รูปแบบการสอน: ศึกษาจากการทำโจทย์ ประสบการณ์การสอน: มีประสบการณ์สอน น้องม.3 และ ป.5