ติวเตอร์กวาง

ชื่อเล่น: กวาง เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: จอมสุรางค์อุปถัมภ์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.50 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิทยาการคอมพิวเตอร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.29 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะ: สถิติประยุกต์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ระดับ ประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบการสอน: เน้นความเข้าใจ ไม่เครียด และใช้สื่อมาประกอบเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ประสบการณ์การสอน: สอนทุกคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย …

ติวเตอร์กวาง Read More »