ติวเตอร์เม้ง

ชื่อเล่น: เม้ง เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: บางกะปิ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.73 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): คณิตศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ม.ต้น , คณิตศาสตร์ ม.ปลาย , แคลคูลัส 1 , 2 มหาวิทยาลัย รูปแบบการสอน: ไม่เน้นเลคเชอร์ เน้นความเข้าใจ + ทำโจทย์