ติวเตอร์แอ๋ม

ชื่อเล่น: แอ๋ม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.80 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: มนุษยศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาไทย GPA (ปริญญาตรี): 3.25 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชาภาษาไทยระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยม และสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ(เน้นการสนทนาภาษาไทย) รูปแบบการสอน: สะดวกสอนตามสถานที่สาธารณะต่างๆ, เน้นความกันเอง,ปรับวิธีการสอนได้ตามที่ผู้เรียนต้องการ ประสบการณ์การสอน: อยู่ในขั้นเริ่มฝึกสอนหาประสบการณ์การสอน ต้องการเผยแพร่ความรู้วิชาภาษาไทยที่เรียนมาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนให้ได้มากที่สุด