ติวเตอร์ปังปอนด์

ชื่อ: ติวเตอร์ปังปอนด์ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: บางมูลนากภูมิวิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.76 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมอาหาร GPA (ปริญญาตรี): 2.82 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ฟิสิกส์ คณิต ประถม-มัธยมปลาย รูปแบบการสอน: เน้นการฝึกทำโจทย์ ประสบการณ์การสอน: สอนพิเศษตามบ้าน