ติวเตอร์เปรี้ยว

ชื่อเล่น: เปรี้ยว เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.21 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มศว คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ฟิสิกส์ GPA (ปริญญาตรี): 2.89 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์,แคลคูลัส,วิทย์ทั่วไป,ฟิสิกส์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบการสอน: อธิบายเนื้อหาและเน้นการทำโจทย์ ประสบการณ์การสอน: คณิตศาสตร์และฟิสิกส์