ติวเตอร์Kung

Kung
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
Satrivitaya School
สายศิลป์ – คำนวณ
3.5
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
Chulalongkorn University
Commence and Accountancy
Accounting Information System
2.7
ระดับปริญญาโท
University of Missouri-Saint Louis
Business Administration
Preferred Grade 3-9
Emphasis on changing the attitude about Math and English.
Be able to apply knowledge to class.
Focused on understand more than remember.
I used to teach Statistic class for Bachelor degree in USA.
Last year I teached English by emphasis on speaking for high school level. I teached almost 10 students or around 10 hours per week.
Love to join comminity activities such as volunteer.
I can teach Math and English well then I prefer to teach in English.
And also I charge 600-700 thb per hour.