ติวเตอร์แอป

แอป
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ราชินีบน และ สามเสนวิทยาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.02
ปริญญาเอก
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหิดล
วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
2.8
ระดับปริญญาโท
มหิดล
อณูชีววิทยาและพันธุวิศวกรรมศาสตร์
ระดับปริญญาเอก
มหิดล
เทคนิคการแพทย์
วิทย์ ไทย และ inter
เน้นเข้าใจสอนพร้อมทำแบบฝึกหัด
sat chem,sat bio, วิชาของ นศ.ปี1 กี่ยวกะวิทยาศาตร์,สอนสอบเข้าเตรียมทหาร,สอนวิทย์ ม.ต้น,สอรเคมี ชีวะ มฝปลาย