ติวเตอร์แพรว

แพรว
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ดรุณสิกขาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.5
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
ปริมาณ
3.63
คณิต จนถึงระดับมหาวิทยาลัย
ทำแบบฝึกหัดหลากหลายแบบ
ติวเตอร์ของคณะ วิชาแคลคูลัส