ติวเตอร์เอิร์ท

เอิร์ท
ชาย
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สุรวิทยาคาร
สายวิทย์ – คณิต
3.92
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์
การเงิน
3.40
คณิตศาสตร์ประถมและมัธยม
ฟิสิกส์ แคลคูลัส
เป็นกันเอง สอนแบบเน้นความเข้าใจ และเน้นการทำโจทย์
สอนฟิสิกส์ม.3 น้องรร.เซนคาเบรียลและม.5 น้องรร.เซนฟรังค์ฯ
สอนคณิตป.6 และม.3
สอนแคลคูลัสน้องปี1 บางมด
เคยผ่านค่ายสอวน.ฟิสิกส์ ค่าย2