ติวเตอร์เหมียว

ติวเตอร์เหมียว
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
สายวิทย์ – คณิต
2.53
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตร์
ประถม มัยธมต้น ม.4
การบ้านทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ภาษาเกาหลีทุกระดับชั้น
สอนในรูปแบบพี่สอนน้องค่ะ
ไม่รีบเร่งจนเกินไป เพื่อไม่เกิดความกดดัน
ภาษาเกาหลี