ติวเตอร์เสก

เสก
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
พระโขนงพิทยาลัย
สายศิลป์ – ภาษา
3.21
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เกษตรศาสตร์
มนุษยศาสตร์
ภาษาฝรั่งเศส
2.31
ภาษาอังกฤษ อนุบาลถึงมัธยมศึกษา
ภาษาฝรั่้งเศส อนุบาลถึงมัธยมศึกษา
สอนพื้นฐานให้เข้าใจ และมีการทดสอบหลังการสอน
ครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสที่โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา