ติวเตอร์เด

เด
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สกร.
สายวิทย์ – คณิต
3.68
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ม.เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
3.18
ระดับปริญญาโท
ม.เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ระดับปริญญาเอก
ม.เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทุกระดับ
เฮฮาอย่างมีสาระ เรียนง่ายสอบได้จริง
ประสบการณ์10ปี ตัวอย่างผลงาน สอบได้ 1.สสวท. 2.สมาคมคณิตศาสตร์ 3.เตรียมทหาร 4.เตรียมอุดม 5.Gifted 6.Inter 7.มหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งหลักสูตรไทย-อังกฤษ
สอนได้ทั้งหลักสูตรไทยและอินเตอร์ รวมถึงแนะแนวการสอบและศึกษาต่อ