ติวเตอร์เซ้ง

เซ้ง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
Red Cross Nordic United World College
สายวิทย์ – คณิต
3.50
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
Wartburg College
Business Administration
Economics
3.20
ระดับมัธยมต้น – มหาวิทยาลัย
– โดยส่วนตัว ติวเตอร์เองเป็นสาวประเภทสอง แต่ยอมรับในความสามารถของตัวเอง ในเรื่องการสอนและเทคนิคประจำตัว ชอบที่จะเรียนรู้และสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงออกและเป็นตัวของตัวเองอย่างเหมาะสม

– เวลาสอน ติวเตอร์ชอบที่จะหาเรื่องราวใกล้ตัว ประสบการณ์ชีวิตและการเรียน เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย (Fun Fact) เข้ามาสอดแทรกในเนื้อหาการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นภาพและสร้างแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนรู้ต่อๆไป สำหรับวิชาภาษาอังกฤษนั้น ติวเตอร์ชอบที่จะฝึกให้นักเรียนกล้าพูด กล้าถาม และมีความเข้าใจในบทไวยากรณ์ การใช้คำ การสร้างประโยค โดยเน้นการนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ได้จริง สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง โดยมิได้เน้นการช่วยทำการบ้าน ติวเตอร์อาจจะมีการบ้านที่เตรียมมา โดยจะเป็นแนวๆ เกมส์ความรู้ หรือกิจกรรมไว้ทำยามว่างเพื่อให้นักเรียนฝึกและสามารถนำไปใช้ได้จริง

– เนื่องจากติวเตอร์มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่เริ่มจากศูนย์มาก่อนจนมีทักษะพูด ฟังอ่านเขียนที่เรียกได้ว่า สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างไม่มีติดขัด จุดนี้เองทำให้ติวเตอร์สามารถเข้าใจและมองออกว่านักเรียนแต่ละคนมีจุดอ่อน จุดแข็งอะไร และระดับไหน แล้วจะสามารถแก้ไขจุดอ่อนแล้วส่งเสริมจุดแข็งได้อย่างไร ด้วยเหตุนี้ ตัวติวเตอร์คิดว่า ผลงานและความสามารถน่าจะทำให้ผู้เรียนมองข้ามเพศสภาพของตัวติวเตอร์ได้

มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นเวลาสองปี โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน English Program และ International Program (GCSE, IB, A-level, O-level)