ติวเตอร์ยา

ยา
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ชุมพลโพนพิสัย
สายวิทย์ – คณิต
2.96
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
เทคโนโลยีทางทะล
สิ่งแวดล้อม
3.04
ระดับปริญญาโท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
อนุบาล, ประถม, มัธยมต้น
เน้นทำแบบฝึกหัด ปูพื้นฐานให้เข้าใจ
สอนคณิตศาสตร์อนุบาล
คณิต-วิทย์ ม.1
ร้องเพลงหลากหลายแนว