ติวเตอร์มุก

มุก
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ชลกันยานุกูล
สายวิทย์ – คณิต
3.93
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
พาณิชย์ศาสตร์และการบัญ๙ี
บัญชี
3.49
ตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมปลาย วิชาภาษาอังกฤษ คณิต ฟิสิกส์ GATไทย ไทย สังคม
เน้นการทำแบบฝึกหัด ทดลองสอบแบบสนามจริง ลดความกดดัน จับเวลาจริง เน้นทำเร็วเก็บคะแนน เข้าใจพื้นฐานเพื่อนำไปต่อยอดได้ ใช้เทคนิคจากประสบการณ์จริง