ติวเตอร์ผึ้ง

ผึ้ง
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
กาญจนานุเคราะห์
สายวิทย์ – คณิต
3.33
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เกษตรศาสตร์
วนศาสตร์
เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
2.52
ระดับปริญญาโท
เกษตรศาสตร์
วนศาสตร์
ตั้งแต่อนุบาลถึงป.6
เน้นสนุกและให้น้องเข้าใจ