ติวเตอร์น้ำผึ้งๆ

น้ำผึ้งๆ
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สภาราชินี
สายวิทย์ – คณิต
3.49
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหาวิทยาลันศรีนครินทรวิโรฒ
สังคมศาสตร์
สังคมศึกษา(กศ.บ.)
3.76
GAT เชื่อมโยง
PAT 5
ภาษาไทย สังคม ป.1-ม.6
ภาษาอังกฤษ ป.3-ม.6
วิทยาศาสตร์ ประถมต้น-มันธยมต้น
ขึ้นอยู่กับวิชา เนื้ิอหา และช่วงวัย
ถนัดการใช้สื่อการสอน
สอนในบรรยากาศสนุกสนาน
เตรียมสอบ GAT เชื่ิอมโยงให้นักเรียนชั้นม.6
สังคมศึกษา o-net ม.3 ม.6โรงเรียนสาครพิทยาคม จ.ชัยนาถ โครงการค่ายบริการความรู้สู่ชุมชน โดยชมรมนิสิตครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านอาเซียน รร.บ้านแหลมงอบ จ.ตราด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้สู่ชุมชน รร.ทับทิมสยาม06 จ.ศรีสะเกษ
การสอนโดยใช้เพลงเป็นสื่ิอ
ใช้สื่อการสอนได้หลากหลายรูปแบบ
ร้องเพลง เล่นดนตรี
การเขียนความเรียง แต่งกลอน
รับมือกับเด็กได้ทุกช่วงวัย
มีประสบการณ์การอยู่ร่วมกับเด็กพิเศษ