ติวเตอร์นิน

นิน
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ราชวินิตบางแก้ว
สายวิทย์ – คณิต
3.8
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
2.53
คณิตศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย
สอนตั้งแต่พื้นฐาน เน้นให้เข้าใจเนื้อหา ไม่เน้นสูตรลัด
สอน คณิตศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย มาเป็นเวลา 4 ปี