ติวเตอร์นน

นน
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีพัทลุง
สายวิทย์ – คณิต
3.5
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เคมี
2.79
ระดับปริญญาโท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
เคมี ม.4-5-6
ทำชีทสรุปให้ พร้อมสอนทำแบบฝึกหัด
เคมีอินทรีย์ ระดบมหาลัย
เคมี ม.4-5-6