ติวเตอร์ท๊อป

ท๊อป
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
กุหลาบวิทยา
สายศิลป์ – ภาษา
3.56
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสังคมศาสตร์
เอกสังคมศึกษา(กศ.บ. 5 ปี)
3.35
ระดับที่สามารถสอนได้:อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย
ด้านภาษา : ภาษาจีน
ด้านภาษา : ภาษาไทย
ด้านภาษา : ภาษาอังกฤษ
ด้านคำนวณ : คณิตศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์ : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
เตรียมสอบตรง : Gat ไทยเชื่อมโยง
เตรียมสอบตรง : PAT 5 วิชาชีพครู
เตรียมสอบตรง : PAT 6 ศิลปกรรมศาสตร์
เตรียมสอบตรง : PAT 7 ภาษาต่างประเทศ
เตรียมสอบตรง : O-NET ป.6
เตรียมสอบตรง : O-NET ม.3
เตรียมสอบตรง : O-NET ม.6
INTER : SMART-I ไทย
ด้านสังคม : ภูมิศาสตร์
ด้านสังคม : เศรษฐกิจ
ด้านสังคม : ประวัติศาสตร์
ด้านสังคม : ความรู้ทั่วไป
ด้านสังคม : ศาสนา ศีลธรรม
ติวข้อสอบ : ติวสอบเข้า ป.6
ติวข้อสอบ : ติวสอบเข้า ม.1
ติวข้อสอบ : ติวสอบเข้า ม.4
ติวข้อสอบ : ติวสอบเข้า ป.1
ดนตรี ศิลปะ นาฎศิลป : ร้องเพลง
การบ้าน : การบ้านทั่วไป
ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นความสนุกสนานและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างผ่อนคลาย-เพลิดเพลิน เอาใจใส่และมอบความรู้ให้อย่างเต็มที่ [มีการใช้สื่อการสอนตามความเหมาะสม] ฯลฯ
2 ปี
ร้องเพลง แต่งเพลง แต่งกลอน เล่นดนตรี
หมากล้อม