ติวเตอร์ตะนอย

ตะนอย
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
สายวิทย์ – คณิต
3.41
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ธรรมศาสตร์
นิติศาสตร์
ประถม ทุกวิชา
ม.ต้น คณิต ,อังกฤษ
ม.ปลาย คณิต , sat , ielts
ถ้าน้องไม่มีพื้นฐานจะสอนปูพื้นฐานให้แต่แรก มีชีทให้คะ อธิบายช้าๆ ถ้าพื้นฐานแน่นจะเน้นทำโจทย์คะ ไม่เครียด เป็นกันเอง
ปัจจุบันสอน วิทย์ คณิต ป.3 เซนต์โยep
สอนทุกวิชา ป.2 เซนคาเบรียล
สอนคณิต ม.3 เซนต์โยep
สอนม5 sat math
ปี่ที่แล้วน้องที่สอน sat สามารถสอบเข้า bba cu , eba cu , be tu และคณะอินเตอร์หลายคณะคะ
เคยไปexchange ที่อเมริกา 1 ปี พูดภาษาอังกฤษได้คะ