ติวเตอร์จ๋า

จ๋า
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สายวิทย์ – คณิต
3.64
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
2.89
ระดับปริญญาโท
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
วิทย์-คณิต ประถม,มัธยมต้น
เน้นทำความเข้าใจ
วิทยาศาสตร์ม.ต้น
คณิตศาสตร์ประถม