ติวเตอร์จิ๋ว

จิ๋ว
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เบญจมราชาลัย
สายวิทย์ – คณิต
3.8
ปริญญาโท
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เภสัชศาสตร์
ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พาณิชศาสตร์และการบัญชี
คณิตศาสตร์
เน้นพื้นฐาน ความเข้าใจ ฝึกทำโจทย์
สถาบันสอนพิเศษ