ติวเตอร์คม

ติวเตอร์คม
ชาย
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เฉลิมพระเกียรติฯสมุทรสาคร
สายวิทย์ – คณิต
3.97
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี4
มหิดล
วิศวกรรมศาสตร์
ไฟฟ้าสื่อสาร
2.82
คณิตศาสตร์และฟิสิกส์มัธยมศึกษา
ไวท์บอร์ดและอื่นๆ
มหิดลติวเตอร์ 1 ปี
ดนตรีสากล ร้องเพลง ออกแบบวงจรไฟฟ้า เป็นวิทยากร การถ่ายทอด