ติวเตอร์ขวัญ

ขวัญ
หญิง
บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สกลราชวิทยานุกูล
สายวิทย์ – คณิต
3.85
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
ศิลปากร
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
3.14
คณิต ไทย อังกฤษ สังคม : อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมต้นและปลาย
แคลคูลัส : ปี 1
เน้นให้เข้าใจทฤษฎีก่อน จำสูตรคร่าวๆ
ให้หลักการจำสูตร
จากนั้นตะลุยโจทย์ ให้เจอโจทย์หลากหลายแนว
สอนคณิต ม.1,ม.2,ม.3
สอนฟิสิกส์ เคมี ม.4
สอนอังกฤษ ป.6
ร้องเพลง