ติวเตอร์การ์ตูน

การ์ตูน
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีพัทลุง
สายศิลป์ – ภาษา
3.98
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มนุษยศาสตร์
สื่อสารมวลชน
3.00
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม
ระดับอนุบาล ประถมศึกษา ม.ต้น
1.ขั้นแรกจะทำการทดสอบนักเรียนว่าอยู่ในระดับไหน
ถามเป้าหมายของการมาเรียน และจะใช้เป้าหมายนี้เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนขยันหมั่นเพียร
2.สอนเนื้อหาที่นักเรียนจะต้องเจอ ทั้งในห้องเรียน และความรู้สากล
3.ให้ความรู้อย่างเต็มที่ ใช้ภาษาพูดที่เช้าใจง่ายเหมือนพี่สาวสอนน้อง ไม่เข้าใจตรงไหนถามได้
4.ทำการทดสอบ ดูผลการเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หากมีตรงไหนขาดตกบกพร่องจะแก้ไข ให้ดีขึ้นแน่นอน
เคยสอนน้องๆนักเรียนระดับชั้น อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นเวลา 3 ปีแล้ว
ซึ่งผลที่ได้ออกมาดี และเป็นที่น่าพอใจทั้งสองฝ่าย
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี