ติวเตอร์กัลย์

กัลย์
หญิง
ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สตรีวิทยา
สายวิทย์ – คณิต
3.90
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ปี3
มหิดล
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
3.89
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤศ
ระดับอนุบาล ประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้น
อธิบาย ยกตัวอย่างให้เห็นภาพและเข้าใจได้ง่าย
ใจเย็น ค่อยๆสอน ถ้าไม่เข้าใจจะอธิบายจนเข้าใจ
มีโจทย์ให้ทำหลากหลาย ไล่ระดับตั้งแต่ง่ายจนถึงซับซ้อน
คณิตศาสตร์ ม.2 และ ม.5