ติวเตอร์จ๋อมแจ๋ม

ชื่อ: ติวเตอร์จ๋อมแจ๋ม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สระบุรีวิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.05 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ศรีนคริทรวิโรฒ คณะ: มนุษยศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาอังกฤษ กศ.บ. GPA (ปริญญาตรี): 3.34 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล – ม.ปลาย รูปแบบการสอน: สอนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัว ประสบการณ์การสอน: เคยเป็นติวเตอร์ให้สถาบันกวดวิชาแห่งหนึ่งในสระบุรี