ติวเตอร์แจน

ชื่อ: ติวเตอร์แจน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.83 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: รัฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ GPA (ปริญญาตรี): 3.64 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถม-ม.ปลาย, ภาษาไทยและสังคมศึกษา ระดับชั้นประถม-ม.ต้น, ภาษาจีนพื้นฐาน/ระดับต้น รูปแบบการสอน: – สอนเนื้อหาตามบทเรียนและทำแบบฝึกหัด – สอนเทคนิคการจำและทำความเข้าใจบทเรียน – ฝึกทำข้อสอบ ประสบการณ์การสอน: – สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมปลาย ความสามารถพิเศษ: ภาษาจีน, ร้องเพลง, แต่งกลอน