SMART-I

ติวสอบ smart 1

ติวสอบ smart 1 ด้วยพี่ติวเตอร์จากธรรมศาสตร์โดยตรง ใช้การติวที่เน้นการทำข้อสอบจริง พร้อมอธิบายหลักการทำในแต่ละข้อๆ สามารถอธิบายได้ตรงจุดตามปัญหาของน้องๆ และสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของน้องๆในการทำข้อสอบได้ การติว smart 1 ของเราจะเป็นในรูปแบบการเรียนตัวต่อตัว ที่น้องๆสามารถเลือกวัน เวลา สถานที่เรียนได้เองตามต้องการ smart 1เป็นการสอบเข้าในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เป็นหลักสูตรสอบตรงของทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น ซึ่งการสอบจริงๆของ smart 1 จะแบ่งออกเป็น 4ส่วน ดังนี้ วัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (60 นาที) วัดความสามารถด้านการอ่าน (60 นาที) วัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (60 นาที) วัดความรู้รอบตัว (15 นาที) ซึ่งการติวส่วนใหญ่จะเน้นติว smart 1 คณิต และภาษาอังกฤษ ซึ่งการออกข้อสอบจะเป็นอะไรที่เฉพาะมาก โดยโจทย์ในแต่ละปีจะมีโอกาสคล้ายกันน้อยมาก ทำให้น้องๆที่ต้องการสอบ smart 1 มีการเตรียมตัวรับมือยาก เราจึงเปิดรับสอนพิเศษ smart 1 เพื่อช่วยน้องๆตรงจุดนนี้

รับสอนพิเศษ สอนการบ้าน

รับสอนพิเศษ SAT ตัวต่อตัว

รับสอนพิเศษ SAT ตัวต่อตัว กวดวิชาตามบ้าน เรียนพิเศษ SAT ที่บ้าน สอนด้วยทีมติวเตอร์จากจากมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญ สามารถนอกสถานที่ได้ รับสอนพิเศษ SAT ตามบ้าน ติวเตอร์สอน กวดวิชา เพื่อเตรียมสอบ Sat ติว SAT ติวเตอร์สอนพิเศษ เรียนด้าน SAT มาโดยตรงเพื่อสอนพิเศษ sat ให้น้องๆที่ต้องการติว เราจะเน้นวิชาการ และในด้านข้อสอบต่างๆ และจะมีการให้ทดสอบพร้อมจับเวลาเสมือนจริง SAT มีชื่อเต็มว่า SAT Reasoning Test เดิมย่อมาจาก Scholastic Aptitude Test และภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Scholastic Assessment Test หรือที่รู้จักทั่วไปว่า “SAT I” เป็นการสอบวัดระดับทักษะการใช้เหตุผล และการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการเรียนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย การวัดและประเมินผล ข้อสอบ SAT นั้นเป็นการวัดทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการศึกษา ในระดับมหาวิทยาลัย ข้อสอบ SAT นั้นจึงเป็นแบบทดสอบมาตรฐานสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย …

รับสอนพิเศษ SAT ตัวต่อตัว Read More »

ติวเตอร์มิกกี้

ชื่อ: ติวเตอร์มิกกี้ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: นนทรีวิทยา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.84 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง คณะ: วิศวะ สาขา(วิชาเอก): ไฟฟ้าสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ติวคณิตศาสตร์ onet ป1- ม4 ฟิสิกปูพื้นฐาน ม1-ม.3 รูปแบบการสอน: เน้นสอนความเข้าใจเป็นหลักกระบวนการคิดต่างๆ บรรยากาศเป็นกันเอง สบายๆ สอนถึงกระบวนการคิดการทำโจทย์มีตัวอย่างและ แบบฝึกหัดเสริมให้ สอนเทคนิคการคิดมากมาย เป็นเทคนิคเฉพาะตัว^