ติวเตอร์นุส

ชื่อ: ติวเตอร์นุส เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีวัดมหาพฤฒาราม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.51 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มศว คณะ: วิศวกรรมศาตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมศาสตร์ชีวการแพทย์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย รูปแบบการสอน: เน้นฝึกโจทย์ ประสบการณ์การสอน: ปกติสอนคณิตศาสตร์ให้น้อง หมายเหตุ: ตอนม.ปลายอยู่กิ๊ฟเลข