ติวเตอร์คูล

ชื่อ: ติวเตอร์คูล เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.73 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: แพทยศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ฟิสิกส์ ม.ปลาย วิทยาศาสตร์ทุกหมวด ม.ต้น คณิตศาสตร์ ม.ต้น ชีววิทยา ม.ปลาย รูปแบบการสอน: เน้นให้เข้าใจโจทย์ สามารถจินตนาการรูปแบบของข้อสอบ และนำไปประยุต์ได้อย่างหลากหลาย ประสบการณ์การสอน: ฟิสิกส์ ม.4 5 6 คณิตศาสตร์ ม.4 5