ติวเตอร์กิม

ชื่อเล่น: กิม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สมุทรสาครบูรณะ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.74 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): จุลชีววิทยา GPA (ปริญญาตรี): 3.35 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถม-ม.ต้น รูปแบบการสอน: เน้นให้คิด และอธิบายให้เข้าใจ ประสบการณ์การสอน: คณิต,วิทย์,อังกฤษ ระดับป.1-3(ep) วิทย์ม.1,3(ep)