ติวเตอร์มิ้ง

ชื่อ: ติวเตอร์มิ้ง เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ลือคำหาญวารินชำราบ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.55 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมสารสนเทศ GPA (ปริญญาตรี): 2.98 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบการสอน: เริ่มจากทดสอบความสามารถของน้อง เพิ่มพื้นฐานให้ในส่วนที่น้องยังขาด ทบทวนด้วยการฝึกทำแบบฝึกหัดตั้งแต่ระดับง่ายไปถึงยาก เน้นเรื่องที่สำคัญเป็นพิเศษ ประสบการณ์การสอน: เคยสอน เลข วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความสามารถพิเศษ: สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้บ้าง