ติวเตอร์อ๋อม

ชื่อ: ติวเตอร์อ๋อม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ธาตุนารายณ์วิทยา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.8 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: พระจอมเกล้าลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): อิเล็กทรอนิกส์ GPA (ปริญญาตรี): 3.14 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม) ชื่อมหาวิทยาลัย: พระจอมเกล้าลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถม มัธยม ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบการสอน: สอนพื้นฐาน หลักการ จากนั้นนำสอนวิธีการนำหลัีกการไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ประสบการณ์การสอน: เคยเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัย