ติวเตอร์บูม

ชื่อ: ติวเตอร์บูม เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.69 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เคมี-(กศ.บ. 5 ปี) GPA (ปริญญาตรี): 3.82 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชาเคมี ชีวะวิทยา และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สอนได้ทั้งระดับประถมจนถึงระดับม.ปลาย รูปแบบการสอน: สอนโดยพูดในภาพรวมทั้งหมดของ เนื้อหาแล้วจึงเจาะรายละเอียด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อโยงเรื่องราวต่างๆได้ การสอนจะเน้นการวิเคราะห์เป็นสำคัญ ประสบการณ์การสอน: เคยสอนรุ่นน้องในโครงการพี่สอนน้อง โครงการประจำโรงเรียนเพื่อติวน้องสู้การเข้าค่ายโอลิมปิก หมายเหตุ: เคยเข้าค่าย1และ2โอลิมปิกวิชาการสาขาวิชา เคมี โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน