ติวเตอร์mac

ชื่อ: ติวเตอร์mac เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.77 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมเคมี GPA (ปริญญาตรี): 3.24 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิทยาศาตร์ ม.ต้น-ปลาย รูปแบบการสอน: ใช้เอกสารประกอบการสอน เน้นการทำโจทย์ ประสบการณ์การสอน: เคยสอนวิชาคณิตศาสตร์ ม.4 ฟิสิกส์ ม.ปลาย